תפקידי מילת הקישור ו' בגבולות המשפט בעברית של ימינו.

  • Miri Zakai

Student thesis: MA Thesis

Date of Award25 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Hebrew and Semitic Languages
SupervisorZohar Livnat (Supervisor)

Cite this

'