תגובתיות רגשית באינטראקציות זוגיות של אנשים עם דכאון: בחינת תאוריית "חוסר הרגישות להקשר רגשי" אל מול תאוריית "ההעצמה הרגשית השלילית".

  • Shimrit Kedem

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Apr 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorGilad Hirschberger (Supervisor)

Cite this

'