תגובות לחץ של ילדים בתקופת טרור כפונקציה של חרדה, מיקוד שליטה, דתיות וחשיפה )פיסית ופסיכולוגית( לאירועי טרור.

  • Rinat Rabi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award13 Dec 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorDavid Zuckerman (Supervisor)

Cite this

'