עמדותיהם של איטלקטואלים מצריים על ישראל ותהליך השלום )1891-3991(.

  • Hanuch Bazov

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Jun 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Political Studies
SupervisorMichael M. Laskier (Supervisor) & Rami Ginat (Supervisor)

Cite this

'