עיתונאים דתיים-לאומיים בתקשורת הכללית בישראל: תפיסות מקצועיות וחברתיות של מקצוע העיתונות הצעה לעבודת תזה.

  • Dikla Barkai

Student thesis: MA Thesis

Date of Award2 Aug 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Political Studies
SupervisorBryna Bogoch (Supervisor)

Cite this

'