ספיחה וחיזור של יוני מתכות מתמיסה באמצעות שימוש בצמחים מימיים וקרינת מיקרוגל

  • Smadar Elmechly

Student thesis: MA Thesis

Date of Award20 Jul 2014
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Chemistry
SupervisorAharon Gedanken (Supervisor)

Cite this

'