מעמדם של ילדי הזרים בראי "טובת הילד"
: משיח פילוסופי -פוליטי לבחינה פסיכולוגית -חינוכית

Translated title of the thesis: Foreign Children's Status Through the Perspective of the "Best Interests of the Child" From a Philosophical-Political Discourse to a Psychological-Educational Examination
  • Yossef Barda

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award31 May 2021
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Law
SupervisorY. Zilbershats (Supervisor) & Zehavit Gross (Supervisor)

Cite this

'