מנהגי טומאה וטהרה קדומים שרידי הלכות קדומות במנהגי טומאה וטהרה של יהודי אתיופיה.

  • Yosi Ziv

Student thesis: MA Thesis

Date of Award26 Oct 2000
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorMeir Bar-Ilan (Supervisor), Zvi-Arie Steinfeld (Supervisor) & Daniel Sperber (Supervisor)

Cite this

'