מגמות בהשאלה בין ספרייתית של המכללות הישראליות: ניתוח ההשלכות על הספריות האוניברסיטאיות הישראליות.

  • Lynne Porat

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Oct 2003
Original languageAmerican English
Awarding Institution
  • Department of Information Science
SupervisorSara Fine (Supervisor) & Snunith Shoham (Supervisor)

Cite this

'