לשון וג'נדר-תופעות נבחרות בספרות ובתקשורת המשודרת במצרים )מאמצע המאה העשרים עד ראשית המאה העשרים ואחת(.

  • Shaul Akri

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Jan 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Arabic
SupervisorShlomit Shraybom (Supervisor)

Cite this

'