לימוד במידות השוואה לעומת פרשנות מקומית לפסוקים במכילתא דרשב"י לפרשת משפטים.

  • Efraim Oren

Student thesis: MA Thesis

Date of Award12 Oct 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorDavid Henshke (Supervisor)

Cite this

'