כותרות העיתון- היבטים סמנטיים, תחביריים ופרגמטיים.

  • Merav Shmuel

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 May 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Hebrew and Semitic Languages
SupervisorYitzhak Shlesynger (Supervisor)

Cite this

'