יצור ותפוצה בגולן בתקופה הרומית הקדומה-מקרה לדוגמא.

  • Mechael Osband

Student thesis: MA Thesis

Date of Award28 Feb 2008
Original languageAmerican English
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies and Archaeology
SupervisorDavid Adan-Bayewitz (Supervisor)

Cite this

'