ייחודיות הקשר אב-בן בתקופת הבגרות המוקדמת ורמת תפקוד הבן במהלך תקופה זו.

  • Lihi Sever

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Apr 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorShmuel Shulman (Supervisor)

Cite this

'