חקר תהליכים פיסיקליים כימיים של קבלת חומרים מתכתיים בעלי הרכב ומבנה רצויים.

  • Konstantin Borodianskiy

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Oct 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Chemistry
SupervisorAharon Gedanken (Supervisor)

Cite this

'