זהותם של זקנים במפגש הטכנולוגי הבין-דורי.

  • Dana Barshavsky

Student thesis: MA Thesis

Date of Award24 Sep 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorTova Gamliel (Supervisor)

Cite this

'