ודברת בם...וכתבתם אותם דרך פסיקותיו של הרב משה פיינשטיין: השוואת "דברות משה" ל"אגרות משה"

  • Judah Susman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award7 Nov 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorJeffrey Woolf (Supervisor)

Cite this

'