השתלטות חברתית והנטייה לאסקלציה: השפעת סוג היחסים בין מקבל ההחלטה למבצע ההשתלטות החברתית.

  • Nir Sagi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award5 Oct 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorAharon Bizman (Supervisor)

Cite this

'