השפעת השינוייים בשיטת הבחירה על תעמולת בחירות: ישראל 6991-0002.

  • Talya Yehuda

Student thesis: MA Thesis

Date of Award28 Jan 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Political Studies
SupervisorYehudit Auerbach (Supervisor)

Cite this

'