השפעת האמונה בבורא אצל ילדים על תפיסתם קטגוריות כטלאולוגיות ומהותניות.

  • Lital Doft

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Feb 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorGil Diesendruck (Supervisor)

Cite this

'