הקשרים בין דחק, חוסן נפשי ובריאותם הנפשית של אנשים החולים בטרשת נפוצה: בלימה)REFFUB( או העצמה )ECNEILISER( ?

  • Naama Dolev

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Sep 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorShlomo Kravetz (Supervisor)

Cite this

'