הקהילה הרב עדתית במשנת המהרשד"ם התמודדות עם מסורות פסיקה שונות.

  • Yakov Adler

Student thesis: MA Thesis

Date of Award6 Aug 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorJeffrey Woolf (Supervisor)

Cite this

'