הקהילה היהודית בחברון, חיי רוח, חברה וכלכלה במאות הט"ז-הי"ח.

  • Shira Kedem

Student thesis: MA Thesis

Date of Award9 Aug 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorBen-Zion Rosenfeld (Supervisor)

Cite this

'