הפוליטיקה החברתית של המיניות של נשים פלסטיניות בישראל.

  • Manal Shalabi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Gender Studies
SupervisorLiat Sheffi-Friedman (Supervisor)

Cite this

'