הווקף אתרים דתיים, אדמות חקלאיות ונכסים שונים. השפעתו על התפתחות החקלאות בכפרים הערביים בשרון )8581-8491(.

  • Faik Naser

Student thesis: MA Thesis

Date of Award2 Jun 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Geography
SupervisorDavid Grossman (Supervisor)

Cite this

'