הבדלים המיספריאלים בזכירת דמות לעומת זכירת רקע.

  • Idit Ben Jehoshua

Student thesis: MA Thesis

Date of Award1 Dec 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorEli Vakil (Supervisor)

Cite this

'