בין ישן לחדש הרב אריה ליב פרומקין )תר"ו-תרע"ו( חלוץ, מחנך וחוקר.

  • Shani Pinto

Student thesis: MA Thesis

Date of Award13 Jan 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorMeir Hildesheimer (Supervisor)

Cite this

'