בחינת הפער בין החוויה החיובית לחוויה השלילית במהלך ההריון הראשון.

  • David Shavlev

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Oct 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorLarissa Remennick (Supervisor)

Cite this

'