Some Aspects of Community Life Based on the Responsa of Rabbi Yosef Almaliah

Translated title of the contribution: Some Aspects of Community Life Based on the Responsa of Rabbi Yosef Almaliah

A. Gaimani

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

התחדשות ומסורת' הוא קובץ של כ"ה מחקרים שעניינם השתקפות הסובלנות, הסגירות והפתיחות ביצירה היהודית בצפון-אפריקה ובדרכי ההנהגה התורנית והכללית. מבחינת המודרנה יהדות צפון - אפריקה מתייחדת בעצם הדבר שאף על פי שהיו בה תהליכי קדמה חדשניים ומרחיקי לכת. הוקמו בה בתי-ספר וארגונים חברתיים בעלי דפוסים חדשים ומודרניים,לא התפוררו בה חיי הקהילה המגובשים,והמפגש עם תרבויות זרות לא פגם בזהות ובסולידריות היהודית הקהילתית והלאומית, ובקיום המסורת. אמנם חלו שינויים ותמורות בהנהגה הרבנית וביצירה התרבותית, ונוצרו פתיחות מיוחדת וסובלנות מופתית, אבל אלה לא גררו התפתחות של זרמים דתיים ליברליים חדשים דווקא. ממחקרי הקובץ הזה עולה שנקשרו קשרי תרבות עם האוכלוסייה המקומית ועם התרבויות האירופאיות הקולוניאליות, והללו פעלו את פעולתם וניכרה השפעתם, אבל קשה לראות כאן טמיעה, ואף לא התפוררות של המסגרות הדתיות המסורתיות, ובדרך כלל נמצא שביל הזהב של קבלת החדש כל זמן שאין הוא פוגע במסגרת המסורתית הקיימת. מבחינה זו יש עניין רב בחקר תהליכי הקדמה בצד שימור המסורת, ומידת הצלחתם. ראוי להדגיש את הגיוון הרב של שיטות המחקר המשמשות בכרך הזה - מניתוח מקורות ותעודות למיניהם ועד סקרים, מחקרי שדה וראיונות. התוצאה היא יריעה רחבה ורבת-פנים המאירה הן פרטים והן תהליכים כוללים, ומציגה בעיות מרכזיות בחקר תולדות יהדות צפון-אפריקה בעתות של תמורה.
Translated title of the contributionSome Aspects of Community Life Based on the Responsa of Rabbi Yosef Almaliah
Original languageHebrew
Title of host publicationהתחדשות ומסורת – י צירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון אפריקה
EditorsM. Orfali, E. Hazan
Place of PublicationJerusalem
PublisherBialik Institute and the Aharon and Rachel Dahan Center for Culture
Pages47-63
ISBN (Print)9653428969
StatePublished - 2005

Cite this