שינויים בשוויון הזדמנויות בהשכלה, בתעסוקה ובכלכלה: 1995-2008

אייל בר-חיים, כרמל בלנק, יוסי שביט

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

הפרק בוחן את השינוי בשוויון ההזדמנויות בהשכלה ובשוק העבודה בין 1995 ל-2008 בדגש על השאלות הבאות: האם ההתרחבות ההשכלתית והשינויים שחלו בשוק העבודה בשנים אלו תרמו לשינוי בשוויון ההזדמנויות ברכישת השכלה בין שכבות חברתיות שונות, והאם חל שינוי במידה שבה השכלה מקדמת את ההישגים התעסוקתיים והכלכליים בשוק העבודה. הפרק מתבסס על קובץ נתונים שהופק באמצעות חיבור מפקדי האוכלוסין מהשנים 1983-1995 ומהשנים 1995-2008. המדגם כלל צעירים ילידי הארץ, יהודים וערבים, ונמצא בו כי למרות גידול רב בשיעורי ההשכלה, אי השוויון ההשכלתי בין רבדים חברתיים גדל במידה ניכרת. כמו כן חלה ירידה ביוקרת משלחי היד האופייניים לבוגרי כל רמות ההשכלה (למעט הנמוכה ביותר), ובעיקר לבעלי השכלה אקדמאית. הדבר נובע כנראה מכך שהתעסוקה במשלחי היד הפרופסיונליים, האקדמיים, הטכניים והמנהליים התרחבה אך במעט בין השנים הללו, ולא הספיקה לקליטת האקדמאים הרבים שהצטרפו לשוק העבודה בעשורים האחרונים. הממצא המעודד הוא השיפור בהכנסה הממוצעת של צעירים. השיפור קשור בהתרחבות ההשכלה הגבוהה, שהגדילה את שיעורם של המשכילים שהכנסתם גבוהה יחסית בכלל האוכלוסייה. עם זאת, משכילים מרוויחים כיום פחות ממה שהרוויחו ב-1995 בהשוואה ללא משכילים, כלומר התשואה להשכלה ירדה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)213-229
Number of pages17
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • College graduates
  • Education
  • Education, Higher
  • Educational change
  • Employment (Economic theory)
  • Social integration
  • Wage differentials

Cite this