יחסים זוגיים, אסטרטגיות התמודדות עם קונפליקט בית-עבודה ורווחה נפשית: ניתוח משווה בין נשים יהודיות לנשים ערביות

ליאת קוליק, פיסל רין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במחקר נבחנו הבדלים בין נשים יהודיות לנשים ערביות אזרחיות ישראל, משכילות וממשפחות של שני מפרנסים, בהיבטים אחדים של החיים הזוגיים: שוויוניות בחלוקת העבודה בבית, עמדות הנוגעות לתפקידי המינים ותמיכה זוגית; ואסטרטגיות ההתמודדות עם מתח הנוצר מדרישות הבית ודרישות העבודה. בנוסף נבדקה גם התרומה המשולבת של מאפייני החיים הזוגיים ואסטרטגיות ההתמודדות להסבר רווחתן הנפשית של הנשים (תחושת לחץ נתפס, שביעות רצון מהנישואים ושביעות רצון מהחיים). מהממצאים עולה שקיימים הבדלים ניכרים בין הנשים היהודיות לנשים הערביות בעמדות הנוגעות לתפקידי המינים ובהערכת השוויוניות בחלוקת העבודה בבית: נשים ערביות מביעות עמדות מסורתיות יותר על תפקידי המינים לעומת נשים יהודיות, ולעומת הנשים היהודיות הן מעריכות שחלוקת העבודה במטלות משק הבית ובמטלות החוץ פחות שוויונית. לא נמצאו הבדלים בין הנשים בדיווח על התמיכה המתקבלת מבן הזוג ובדיווח על התמיכה המוענקת לבן הזוג. נשים משתי הקבוצות מדווחות שהתמיכה המוענקת לבן הזוג רבה יותר מהתמיכה המתקבלת ממנו. אצל נשים משתי הקבוצות, אסטרטגיית ההתמודדות השכיחה עם המתח בין הבית לעבודה היא ההתמודדות האקטיבית. עם זאת, נשים ערביות נוטות יותר מנשים יהודיות להשתמש באסטרטגיית הגדרה מחודשת של המצב, הנושאת אופי קוגניטיבי, ואילו נשים יהודיות נוטות, יותר מנשים ערביות, להשתמש באסטרטגיית בקשת עזרה מהסביבה. בקרב שתי הקבוצות, משתני מאפייני החיים הזוגיים ואסטרטגיות ההתמודדות הצליחו להסביר את שביעות הרצון מהנישואים ואת שביעות הרצון מהחיים יותר מאשר את תחושת הלחץ הנתפס. עמדות ליברליות כלפי תפקידי המינים נמצאו משתנה מרכזי המסביר רווחה נפשית אצל נשים משתי קבוצות המחקר. בקרב נשים יהודיות נמצא ששוויוניות בביצוע המטלות הטכניות קשורה בקשר שלילי לרווחה נפשית. בקרב נשים משתי הקבוצות נמצא שתמיכה מצד הבעל קשורה לרווחה נפשית, אולם קשר זה גבוה בקרב הנשים הערביות יותר מאשר בקרב הנשים היהודיות. אצל נשים יהודיות נמצא גם שהענקת תמיכה לבעל קשורה לשביעות רצון מהנישואים. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)633-658
Number of pages26
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume43
Issue number4
StatePublished - 2005

IHP Publications

 • ihp
 • Adjustment (Psychology)
 • Content (Psychology)
 • Families
 • Man-woman relationships
 • Satisfaction
 • Sex
 • Well-being
 • Women
 • Women, Arab
 • Work and family

Cite this