היבטים התנהגותיים, קוגניטיביים ורגשיים-הניעתיים של דתיות בקרב תלמידים בעלי מוגבלות שכלית ובעלי רמת משכל גבולית בחינוך הממלכתי-דתי

Translated title of the contribution: Behavioral, Cognitive, and Emotional Components of Religious Concepts Among Students Defined as Having Intellectual or Borderline Disability

H. Lifshitz-Vahav, R Glaubman

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  מטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את תפיסת הדת מבחינה הגדרתית-התנהגותית (הגדרה עצמית דתית וקיום מצוות), קוגניטיבית, ורגשיתהניעתית, בקרב תלמידים ברמה שכלית נמוכה. השתתפו 51 תלמידים בני 13-18 בעלי מוגבלות שכלית קלה ובינונית (69-40 = IQ), הלומדים בבית ספר לחינוך מיוחד לגילאי 13-21, ו-52 תלמידים המוגדרים בעלי רמה שכלית גבולית (85-70 = IQ), הלומדים בבתי ספר רגילים. לבדיקת הרמה השכלית הבסיסית שימש מבחן רייבן.(Raven, 1968) לבדיקת תפיסת הדת נבנה שאלון (כמותי ואיכותני) המבוסס על הכלים של לוי, לוינסון וכ"ץ (1993) ושל גולדמן Goldman,) 1965). בתחום ההגדרתי-התנהגותי נמצא כי בעלי הרמה השכלית הגבולית הם דתיים פחות. בעלי המוגבלות השכלית מקיימים יותר מצוות אוטונומיות הנתונות לבחירה, אך מתקשים בקיום מצוות הקשורות בשליטה על דחפי אכילה. אשר לתחום הקוגניטיבי, בהמשגת האל, רמת התפיסה של כל התלמידים המשתתפים גבוהה יחסית ומתקרבת לרמה שהגדיר פיאז'ה כאופרציות המופשטות. תפיסת הגמול אצל בעלי המוגבלות השכלית נמצאת בשלב שפיאז'ה הגדיר כקדםאופרציוני, ואצל בעלי הרמה השכלית הגבולית היא נמצאת בין שלב האופרציות הקונקרטיות לאופרציות המופשטות. תפיסת יעילות התפילה ותפיסת נוכחות האל (ההשגחה) ממוקמות אצל כל המשתתפים ברמת האופרציות הקונקרטיות. בתחום הרגשי-הניעתי — מניעי ההתחברות לדת בשתי קבוצות המחקר דומים לאלה של האוכלוסייה בעלת ההתפתחות התקינה. המניעים הדומיננטיים הם: הצורך באחיזה ובמשענת רוחנית (תלות) וציות לציווי האלוהי, לצד הציפייה לגמול אקסטרינזי. הרכיב האקטיבי בגורם הרגשי, הכולל "צורך בעשייה", וכן גורם ה"השגחה" בתחום הקוגניטיבי — ניבאו את הזהות האמונית (הכוללת הגדרה דתית עצמית, קיום מצוות בפיקוח וקיום מצוות אוטונומיות) של משתתפי המחקר. The study explores behavioral (fulfillment of religious commandments), cognitive, and emotional components of religiosity among 103 Jewish students (ages 13-21), 52 of whom were defined as intellectually disabled (IQ = 40-69), and 51 as intellectually borderline (IQ = 70-85). A questionnaire appropriate to this population was constructed based on Goldman (1965), and on the Levi, Levinson, and Katz (1993) scales for beliefs and religious observance among Israeli Jewish populations. Emotional factors were measured using the Reiss motivational scale (2000). Results for religious observance revealed differences that can be classified according to four sets of behavioral expectations: Supervised behaviors — religious behaviors under the supervisory control of the school; Autonomous behaviors — unsupervised time — unsupervised by the school; Abstention from eating on religious fast days, and adherence to the dietary laws of kashrut. Findings show that participants with intellectual disabilities observe religious commandments out of personal choice. However, they have difficulties with commandments requiring control over eating, such as fasting. The cognitive component was measured by a Piagean type scale. The results, which supported our hypothesis, showed that the borderline disabled group had the highest scores compared to the intellectual disability group in three out of the four factors. In both groups, the concept of God paralleled Piaget's stage of formal operations. Understanding of recompense (reward/punishment) ranged between the concrete and operational stages for the borderline group, and descended to the preoperational stage for those with intellectual disability. Understanding of efficacy of prayer and belief in Providence (the care and benevolent guidance of God) fell within the concrete operation stage for both groups. No differences were found between the two groups for the emotional motivational profile of being religious. Regression analysis revealed the need to worship God and the belief in Providence as predictors of religious identity (comprising religious self-definition and self-reported fulfillment of supervised and autonomous commandments).
  Translated title of the contributionBehavioral, Cognitive, and Emotional Components of Religious Concepts Among Students Defined as Having Intellectual or Borderline Disability
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)330-369
  JournalMegamot
  Volume2
  StatePublished - 2007

  Cite this