בין גאווה לאשמה: התמודדות אימהות ישראליות לקראת גיוס בניהן הבכורים לשירות צבאי קרבי

רבקה תובל-משיח, עליזה קורב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חרף מרכזיותו של השירות הצבאי בחיי צעירים ישראלים, עדיין מועט המחקר הבוחן את השפעותיו הנפשיות והרגשיות על הורי המתגייסים. המאמר הנוכחי מבקש להתמקד בחווייתן הרגשית של אימהות לבנים בכורים עהומדים לפני גיוסם לשירות קרבי, מתוך הנחה שחוויותיהן עשויות להיות מורכבות, בשל הקונפליקט האפשרי בין האתוס התרבותי הישראלי הצבאי ובין ערכים אינדיווידואליים והרצון להגן על הבנים. מטרת המחקר: לחקור את קיומו של הקונפליקט בחוויתיהן של האימהות, אם אכן הוא קיים, ואת אופני ההתמודדות עימו. שיטת המחקר: במתודולוגיה נרטיבית, רואיינו 15 אימהות ישראליות יהודיות טרם גיוסו של בנן הבכור לשירות קרבי. המשתתפות נשאלו על רגשותיהן, מחשבותיהן ועמדותיהן כלפי השירות המתקרב. הראיונות נותחו באופן צורני ותוכני. ממצאים: רוב האימהות התקשו ליישב בין חוויות סותרות: מחד גיסא, תחושות של גאווה, תפיסות חיוביות כלפי התפתחות העצמאות של הבן בצבא וכלפי השירות עצמו, וכן הזדהות עם הצורך לשרת; ומאידך גיסא, רגשות חרדה, אשמה וחוסר אונים לנוכח השירות המתקרב. רוב המרואיינות תיארו היבטים רגשיים וגופניים של חרדה, כולל חרדה מפני הצפוי, אך זאת לצד תפקוד אישי משפחתי ומקצועי תקין. בנוסף, המשתתפות תיארו את התמודדותן כחוויה בודדה ואישית מאוד. השלכות פרקטיות: הממצאים נידונים בהקשר של המתח שבין ההבניה החברתית-קולקטיבית של השירות הצבאי כאתוס תרבותי לבין החרדה שהוא מעורר, ומוצע פיתוח של מענים חברתיים ותמיכתיים לאלו החוות מצוקה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)509-536
Number of pages28
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ח
Issue number3
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Adjustment (Psychology)
  • Anxiety
  • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Recruiting, enlistment, etc
  • Mother and child
  • Mothers
  • Soldiers
  • Stress (Psychology)

Cite this