The Michael Bruno Prize

Prize

Granting OrganizationsYad Ha-Nadiv, Rothchild Foundation