The Levy Eshkol Institute for the Study of Israeli Economy, Politics, and Society

Prize

Granting OrganizationsHebrew University of Jerusalem