Personal profile

About Me

בלימודיי לתארים ראשון ושני באקדמיה למוסיקה ולמחול ובאוניברסיטה העברית בירושלים שילבתי לימודים אקדמיים־מחקריים במוזיקולוגיה ובאתנו־מוזיקולוגיה עם לימודי מוזיקה יישומיים, קומפוזיציה וניצוח. באותם המוסדות השתלמתי גם באנליזה מוזיקלית אצל הפרופסורים נפתלי ווגנר, רוג'ר קמיאן, חיים פרמונט, חיים אלכסנדר ז"ל, נמי ליף, מרק קופיטמן ז"ל, עמי מעייני ומנחם צור. בתחום הקומפוזיציה זכיתי בהדרכתם של הפרופסורים נמי ליף, מרק קופיטמן ז"ל (שהיה המנחה שלי בתואר הראשון ובתואר השני), ובניצוח השתלמתי אצל פרופ' מנדי רודן ז"ל, מר יבגני צירלין ומר אהרן חרל"פ. נוסף על כך, השתלמתי במוזיקה היהודית והישראלית אצל הפרופסורים אמנון שילוח, אלי שלייפר, אדווין סרוסי, דון הרן, יהואש הירשברג ונפתלי ווגנר. עם כל אלו ועם אחרים, זכיתי גם ללמד וגם עבדתי במחיצתם.

נושא עבודת הדוקטורט שלי הוא: "בין האמנותי לעממי בשיר הישראלי, 1920–1960: עיון בשירי מרדכי זעירא, דוד זהבי ומשה וילנסקי", וכתבתי אותה בהנחיית פרופ' יהואש הירשברג ופרופ' נפתלי ווגנר. בעבודה זו עסקתי באנליזה של מוזיקה ושירים ישראליים מוקדמים ושילבתי בה עבודת שדה אתנו־מוזיקולוגית, המתמקדת בדרכי ההתקבלות והתפוצה של השירים ותפקידם בתרבות הישראלית העכשווית. זו הפעם הראשונה שנערך מחקר שיטתי בתחום שהגדרתי כ"תחום אפור", והגדרה זו גילתה הן את ממדי הרפרטואר שאפשר להגדירו בדרך זו והן את רמתו הגבוהה. במחקר האנליטי פיתחתי שיטה לניתוח מבניות מוזיקלית בשירים והשתמשתי בשיטות מחקר קיימות לצורכי המחקר, בד בבד פיתחתי נוטאציה ייחודית לצורך ייצוג תוצרי האנליזה. את עבודת המוסמך שלי כתבתי בהנחיית פרופ' אלי שלייפר ופרופ' אדווין סרוסי, והיא עוסקת במוזיקה יהודית כליזמרית; נושא התזה "שטייגער אהבה רבה בהופעתו בישראל ובארה"ב בתחילת המאה העשרים". מטרת המחקר היתה לבדוק אילו רכיבים הם קבועים בשטייגער (במודוס) ואילו רכיבים משתנים. מהם המוטיבים המאפיינים את השטייגער במוזיקה הכליזמרית, וכיצד ניגנו וחיברו יצירות כליזמריות בשטייגער זה. מחקר מסוג זה לא נעשה קודם לכן במוזיקה זו.

הוראת המיומנויות התאורטיות במוזיקה נמצאת במרכז עיסוקי כתאורטיקן וכמרצה במוסדות להשכלה גבוהה זה שנים רבות. גישה מולטי־דיסציפלינרית היא מאפיין מהותי של עבודתי. אני משלב בין מסורת לחדשנות עם ידע מעמיק בתחומי התאוריה והאנליזה המוזיקליים לצד מחקר פעיל של מוזיקה פופולרית ישראלית ומוזיקה יהודית, קומפוזיציה וניצוח, וגם טכנולוגיה ומחשבים במוזיקה. אני מרצה ומשתתף בקביעות בכנסים בתחומי המחקר שבהם אני עוסק.

כמעט שלושה עשורים שאני מרצה את מקצועות המוזיקה במיטב מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ, ובהם האוניברסיטה העברית בירושלים, האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ומכללת לוינסקי לחינוך, וכמובן, אוניברסיטת בר־אילן. צברתי ניסיון עשיר בהוראה אקדמית, מתוך שילוב שיטות הוראה חדשניות. ממגוון הנושאים שבהם עוסקים הקורסים שלי: תאוריה, הרמוניה, פיתוח שמיעה, קונטרפונקט פלסטרינה, קונטרפונקט באך, הרמוניה ליד המקלדת, תזמור, אקוסטיקה ותורת הכלים, עיבוד מוזיקלי, שיטות מחקר וניתוח של מוזיקה פופולרית, זמר העברי, מוזיקה יהודית, יישומי המחשב במוזיקה, מוזיקה אלקטרונית ועיבוד מוזיקלי בעזרת מחשב. בתחום הפדגוגי, אני חוקר טכנולוגיות מוזיקליות והטמעתן בכל תחומי הפדגוגיה המוזיקלית.

קורות חיים