Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona, Spain, Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona, Spain (External organization)

  • Agay-Shay, K. (Postdoctoral fellow)
  • Martine Vrijheid; Prof. Mark J Nieuwenhuijsen; Prof. Jordi Sunyer Deu (Supervisor)

Activity: MembershipPostdoctoral Fellowship

Description

Postdoctoral fellowship: Childhood weight status and multiple environmental exposures - Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona, Spain

משקל היילוד ומשקל הילד הם תוצא בריאות משמעותי בילדות וכן בהמשך החיים. מטרת המחקר - לבחון השפעה של חשיפה סביבתית במהלך ההיריון על משקל היילוד והילד בישראל ובספרד. בעוקבה מבוססת מרשם מישראל - בעיר תל אביב, במשך שבע שנים - נבחנה האסוציאציה בין מגורים בקרבת אזורים ירוקים וסביבה ירוקה ובין משקדים בקרב כ–000,40 לידות חי. נעשה שימוש בנתוני לוויין להערכת ממוצע של אינדקס NDVI( Index Vegetation Difference Normalized )בבופר של 250 מטר, וכן להערכה של מגורים בקרבת אזורים ירוקים )פארקים( בשימוש בנתוני OpenStreetMap . נמצאו אסוציואציות מובהקות סטטיסטית בין עלייה בטווח ביןרבעוני של NDVI לעלייה במשקל לידה )2.19 גרם, %95 רווח בר סמך: 1.25-3.13 )ולירידה בסיכון לתינוקות במשקל לידה נמוך )סיכון צולב מתוקנן - 84.0% ,95 רווח בר סמך: 90.0-78.0 .)התוצאות היו עקביות בשימוש בהגדרות משתנות של גודל הבופר וגודל האזורים הירוקים. עוצמת הקשרים המיטיבים בקרב נשים מסביבת מגורים של מעמד סוציואקונומי נמוך יותר היו חזקים יותר בהשוואה לנשים מסביבת מגורים של מעמד סוציואקונומי גבוה. בספרד, בעוקבת יילודים INMA( Ambiente Medio y Infancia )הבוחנת חשיפה סביבתית ועוקבת אחר היילודים במהלך החיים, נבחנה האסוציאציה בין רמות חשיפה במהלך ההיריון ל27 משבשי פעילות הורמונלית ובין משקלם של 470 ילדים בני 7 .נבחנו ריכוזים של עשרה מטבוליטים של פתלאטים, ביספנול A ,קדמיום, ארסניק ועופרת בשתי דגימות שתן, שישה אורגנוכלורינים בסרום, כספית בדם טבורי ושישה דיפניל אתרים רבמוברמים )PBDEs )בחלב אם. נעשה שימוש במודל של מזהם יחיד ובמודלים של מזהמים מרובים. במודלים של מזהם יחיד נמצאו קשרים מובהקים בין חשיפה לאורגנוכלורינים ובין עלייה ב BMI-z( BMI – Index Mass Body-z מתוקנן לגיל היילוד ומינו לפי ארגון הבריאות העולמי( ובסיכון להשמנת יתר. במודלים של מזהמים מרובים נעשה שימוש בשיטת PCA )analysis component principal )לקבלת 4 פקטורים. פקטור האורגנוכלורינים הדגים עלייה ב BMI-z ובסיכון להשמנת יתר תוך תקנון למזהמים האחרים )סיכון יחסי מתוקנן, שלישון 3 בהשוואה ל 1 :59.2% ,95 רווח בר סמך: 63.5-19.1 .)פקטור הפתלאטים הדגים אסוציאציות הפוכות בשלישון השני, אך לא בשלישון השלישי עם השמנת יתר. עבודה זו מדגימה את חשיבות השפעתה של החשיפה הסביבתית במהלך ההיריון על משקל הילדים בהמשך חייהם, נוסף על צריכת קלוריות של היחיד.
Period20132014
Held atCentre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona, Spain, Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona, Spain